You are currently viewing Ordinær generalforsamling feb. 2020

Ordinær generalforsamling feb. 2020

Der indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling i Nyborg Politihundeforening
Mødetid: Tirsdag den 11. februar 2020 kl. 19.30
Mødested: Nyborg Politihundeforenings Klubhus
Dagsorden:
1. Valg af Dirigent
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om foreningens arbejde
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for år 2019
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent for år 2021
6. Valg til Bestyrelsen: På valg er:
Formand Villy Skaarup – modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Søren Skov – modtager ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem Merete Bertelsen – modtager genvalg
7. Valg af bestyrelsesmedlem og eventuelt suppleant.
8. Valg af revisor:
Henning Jensen – modtager genvalg
8. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet af bestyrelsen og drøftet på generalforsamlingen skal være Formanden i hænde senest 3 uger før Generalforsamlingen.
Bestyrelsen
………………………………………………………………………………………………………………
HUSK AT MEDLEMSKONTINGENT SKAL BETALES senest 31. januar 2020.
Aktive medlemmer 675 kr. Passive medlemmer 250 kr.
KONTINGENT indbetales til Nyborg Politihundeforenings konto Jyske Bank 5055-1130391
HUSK AT SKRIVE DIT NAVN PÅ
Med venlig hilsen
Villy Skaarup / formand

Leave a Reply