Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 2. marts 2021

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 2. marts 2021

Der indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling i Nyborg Politihundeforening
Mødetid: Tirsdag den 2. marts 2021 kl. 19.30
Mødested: Nyborg Politihundeforenings Klubhus
Dagsorden:
1. Valg af Dirigent
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om foreningens arbejde
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for år 2020
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent for år 2022
6. Valg til Bestyrelsen: På valg er:
Kasserer Poul Vinther Nielsen – modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Lars Lysgaard – modtager genvalg
7. Valg af eventuelt suppleant.
8. Valg af revisor: Henning Jensen – modtager genvalg
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet af bestyrelsen og drøftet på generalforsamlingen skal være
Formanden i hænde senest 3 uger før Generalforsamlingen.
Bestyrelsen
………………………………………………………………………………………………………………
HUSK AT MEDLEMSKONTINGENT SKAL BETALES senest 31. januar 2021.
Aktive medlemmer 675 kr. Passive medlemmer 250 kr.
KONTINGENT indbetales til Nyborg Politihundeforenings konto i
NB Ny konto!! Danske Bank 9570-13125252

HUSK AT SKRIVE DIT NAVN PÅ

Med venlig hilsen
Villy Skaarup / formand

Leave a Reply