Ordinær Generalforsamling Nyborg 2018

Ordinær Generalforsamling 2018                                        

 

Der indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling i Nyborg Politihundeforening

Mødetid:      Tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19.30

Mødested:    Nyborg Politihundeforenings Klubhus

Dagsorden:

  1. Valg af Dirigent
  2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om foreningens arbejde
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for år 2017
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent for år 2019
  6. Valg til Bestyrelsen: På valg er:

                      Formand Villy Skaarup – modtager genvalg

                      Bestyrelsesmedlem Søren Skov – modtager genvalg

                      Bestyrelsesmedlem Merete Bertelsen (indtrådt som suppleant 1./1. 2018) modtager valg.

  1. Valg af suppleant til bestyrelsen.
  2. Valg af revisor:

Henning Jensen – modtager genvalg

  1. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet af bestyrelsen og drøftet på generalforsamlingen skal være Formanden i hænde senest 3 uger før Generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen

………………………………………………………………………………………………………………

HUSK AT MEDLEMSKONTINGENT SKAL BETALES senest 6. februar 2018.

Aktive medlemmer 675 kr.                    Passive medlemmer 250 kr.

KONTINGENT indbetales til Nyborg Politihundeforenings konto Jyske Bank 5055-1130391

HUSK AT SKRIVE DIT NAVN PÅ

Med venlig hilsen

Villy Skaarup   /  formand